BottomLiner เป็นใคร มาจากไหน?

เพจลงทุนแบบสาระล้วนๆ เน้นให้ความรู้แบบนอกตำรา สรุปเรื่องยากให้ง่าย สอนนักลงทุน หาหุ้นดี หนีหุ้นเน่า กลั่นกรองมาจากประสบการณ์การลงทุนกว่า 10 ปี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ของทีมงานนักเขียนที่รวมนักวิเคราะห์ และนักกลยุทธ์ เข้าด้วยกัน

ข้อดีของการรวมตัวกัน ก็คือครบเครื่องทั้ง Fundamental Technical