Bond Yield สำคัญไฉน Yield Curve คืออะไร??? ทำไมถึงต้องรู้จัก???

ช่วงนี้หลายคนกังวลเงินเฟ้อ และ Bond Yield จะขึ้นสูง ดังนั้นเราจะมารู้จักเรื่องของตลาดตราสารหนี้กันก่อน แต่จะให้เริ่มจากสูตรคำนวนอะไรเทือกนี้ คงจะไม่จำเป็นสำหรับนักลงทุนหุ้น เรามองไปที่ปลายทางเลย คือ bond yield เมื่อไหร่ขึ้นลง สัมพันธ์อย่างไร และส่งผลกับเศรษฐกิจ และค่าเงินอย่างไร

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑