Earning Yield Gap อีกตัวเลขที่นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกสินทรัพย์ลงทุน

ตามหลักทฤษฎีพันธบัตรรัฐบาลถือเป็นการลงทุนในผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate) นักลงทุนส่วนใหญ่จะนำส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนทั้ง 2 สินทรัพย์นี้มาเปรียบเทียบกัน เพื่อดูว่าในเวลานี้ตลาดหุ้นหรือพันธบัตรน่าลงทุนมากกว่ากัน นอกจากนี้ยังนำไปใช้ประเมินความถูกแพงของตลาดหุ้นได้ด้วย

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑