Qorvo บริษัทผลิตชิปเสาสัญญาน 5G ที่ได้ประโยชน์จากแผนลงทุนครั้งใหญ่ของ Joe Biden

ภายใต้งบลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐ 2.25 ล้านล้านดอลลาร์ หนึ่งในนั้นเป็นแผนการเร่งติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุม ซึ่งอนาคตของเรื่องนี้ก็คือ “5G”

Up ↑