รู้จัก Portfolio Turnover Ratio (PTR) ผู้จัดการกองทุนนี้ปรับพอร์ตบ่อยแค่ไหน

May be an image of text

เมื่อเวลาเราจะเลือกซื้อกองทุนสักกอง ส่วนใหญ่ก็จะดูพวกข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เช่น ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม การจัดอันดับกองทุน เป็นต้น แต่ก็มีอีกปัจจัยหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไป ก็คือ ค่า PTR หรือ Portfolio Turnover Ratio

ค่า PTR หรือ Portfolio Turnover Ratio คือ อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม

ค่านี้จะบอกเราว่า กองทุนนี้ซื้อขายหุ้นหรือตราสารในพอร์ตบ่อยแค่ไหน นอกจากนี้ยังทำให้เราเห็นถึงสไตล์การบริหารพอร์ตลงทุนของกองทุนนี้เป็นอย่างไร ข้อมูลนี้หาได้ใน fund factsheet

โดยจะคํานวณจาก มูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สิน กับ ผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย (NAV) ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

ในอเมริกาจะได้จัดค่ามาตรฐานว่า อัตราส่วนที่มากกว่า 100% แสดงให้เห็นถึงสไตล์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนที่มีการซื้อขายบ่อยๆ

พูดง่ายๆ ก็คือ ถ้าค่า PTR สูงๆ แสดงว่า ผู้จัดการกองทุนปรับเปลี่ยนพอร์ตลงทุนบ่อย ในทางตรงกันข้าม ถ้าค่า PTR ต่ำๆ แสดงว่า ผู้จัดการกองทุนไม่ค่อยปรับเปลี่ยนพอร์ตลงทุน โดยมากแล้ว PTR เฉลี่ยต่อปี ที่ต่ำกว่า 30% นักลงทุนจึงกล่าวขานว่ากองนี้ ปรับพอร์ตน้อย เป็นสไตล์ลงทุนระยะยาว หรือแก๊งถือทน ซึ่งเป็นเรื่องที่นักลงทุนชอบ

เพราะกองทุนที่มีค่า PTR สูง หรือซื้อขายบ่อยครั้ง ก็จะส่งผลไปยังต้นทุนของการลงทุน เพราะเมื่อเราซื้อขายหุ้นหรือตราสารอื่นๆ ในแต่ละครั้งก็มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายด้วย ทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ต่ำลง

เราอาจจะพบเจอบางกองทุนที่ค่า PTR เท่ากับ 3 หรือ 300% ก็อย่าเพิ่งตกใจและคิดว่ากองทุนนี้ไม่ดี แต่กองทุนแต่ละประเภทอาจจะมีกลยุทธการลงทุนที่แตกต่างกัน

หาก PTR สูงแต่สามารถทำกำไรได้ ก็ไม่ได้เสียหายจริงไหมครับ

แต่หาก PTR สูง แล้วไม่กำไร ก็อาจจะโทษฝนฟ้า ตลาดไม่ดี ชั่วคราวได้ แต่หากระยะยาว PTR สูง ไม่ได้มีเขียนในนโยบายว่าเน้น trading แถมทำผลตอบแทนได้ไม่ดี อย่างนี้เราก็ควรจะพิจารณากองทุนนั้นดีๆครับ ว่าจงใจซื้อขายบ่อยให้เกิดค่าธรรมเนียมหรือไม่

BottomLiner

ติดตามข้อมูลการลงทุนอย่างใกล้ชิด อ่านบทความสุด Exclusive ได้ที่กลุ่มปิดของ BottomLiner สนใจอ่านรายละเอียด : https://forms.gle/DBhATCRfWprbcNuu7

Leave a Reply

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑

%d bloggers like this: